ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางคัคนางค์ พื้นผา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอาคเนย์ มีคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนวัฒน์ แสงตะวัน
ครูชำนาญการ

นางสาววันวิสา ประสพสุข
ครูชำนาญการ

นายไพฑูรย์ กะมุล
ครู

น.ส.ลภัสรดา สิริเกียรติ
ครู

นายยศพันธ์ สุขกาย
ครู

นายชนะพล เนตรแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวพลอยรัตนา สายที
นักศึกษาฝึกประสบการณ์