ผู้บริหาร

นายถวัลย์ สุนทรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความคิดเห็นฟังวิทยุ คลื่น 92.75
ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/09/2011
ปรับปรุง 18/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 380048
Page Views 502668
ข่าวการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรอบรมครูสอนเด็กพิเศษงานวิจัยครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

          ผศ.วันทนีย์ บางเสน รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและฝึกปฏิบัติวิชาชีพขั้นพื้นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลาเปิดเผยถึงผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2552" ว่างานวิจัยดังกล่าวมุ่งศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 จำนวน31 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม เพื่อแสวงหาหนทางพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนให้เกิดผล สัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่งเด็กพิเศษส่วนใหญ่ที่อยู่ในความดูแลของครูเหล่านี้เป็นเด็กพิเศษในกลุ่ม แอลดี (LD) คือเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย
          ผศ.วันทนีย์ กล่าวว่า ขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนเด็กที่มีความต้อง การพิเศษในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมที่มีประสิทธิภาพ คือการกำหนดหัวข้อในการอบรมโดยผู้วิจัย และสำรวจความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหัวข้อต่างๆ จากนั้นนำหัวข้อที่ได้รับความต้องการอบรมสูงสุด 6 อันดับ มาร่างหลักสูตรและส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เมื่อผ่านความเห็นชอบ จึงจัดอบรมให้แก่ครูผู้สอน โดยสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าอบรม ซึ่งภายหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษเรียนร่วมและสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับ มาก
          "สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ ที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ทั้งยังมีหน่วยบริการผู้ปกครองและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านการให้คำ ปรึกษาและการจัดการเรียนการสอน กระตุ้นพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติ โดยแต่ละปีจะรับเด็กพิเศษที่มีความพิการไม่รุนแรงเข้าศึกษาประมาณ 15 คนและหากสามารถส่งเด็กพิเศษเข้าศึกษาในโรงเรียนร่วมได้อย่างน้อยปีละ 1 คน ก็นับเป็นผลสำเร็จ" ผศ.วันทนีย์ กล่าวและว่า เจตคติที่ดีถือเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลเด็กพิเศษที่ครูผู้สอนพึงมี ส่วนทักษะและความสามารถในการสอนหรือดูแลเด็ก เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 ก.พ. 2554 (กรอบบ่าย)--

โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 54   อ่าน 33355 ครั้ง
พัฒนาโดยทีมงาน ICT
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
เลขที่ 71 หมู่ 11 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4560-5040 โทรสาร 0-4560-5041 E-mail : stw_ck@outlook.com